For the unofficial translation of our terms and conditions please click here

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Opdrachtnemer: Practical  B.V. die de opdracht (als bedoeld in artikel 1.3) heeft aanvaard.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan een van bovengenoemde rechtspersonen de Opdracht (als bedoeld in artikel 1.3) heeft gegeven.

1.3 Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij de Opdrachtnemer (als bedoeld in artikel 1.1) zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever (als bedoeld in artikel 1.2) verbindt werkzaamheden te verrichten.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

1.5 Werkdag: twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen door Partijen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes en opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, met betrekking tot het door de Opdrachtnemer verrichten van werkzaamheden, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen dienen te allen tijde door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.3 De gedrags- en beroepsregels voor de bij de uitvoering betrokken medewerkers van Opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te respecteren.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel per email is bevestigd. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging niet getekend retour is ontvangen of per email bevestigd, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat de uitvoering feitelijk is aangevangen. Dit wordt in ieder geval aangenomen op het moment dat Opdrachtgever bedrijfsinformatie verstrekt op basis waarvan de aangeboden werkzaamheden kunnen aanvangen.

2.6 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.7 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.8 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is de Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

2.9 De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door een van de rechtspersonen zoals genoemd in artikel 1.1. De opdracht wordt niet aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met Opdrachtnemer samenwerkt of in zijn dienst een beroep uitoefent. De toepasselijkheid van artikel 7:404, dat hiervoor een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Gegevens Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen niet heeft voldaan.

3.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

3.5 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

3.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

3.7 Opdrachtnemer sluit met de Opdrachtgever in het kader van de verwerking van persoonsgegevens de bij de Overeenkomst gevoegde verwerkersovereenkomst af, zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG.

3.8 Voor de dienstverlening van onze Virtuele assistent Accounton verwijzen wij naar deze link

Artikel 4. Uitvoering Opdracht

4.1 De Opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap door- of vanwege Opdrachtgever uitgevoerd. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.2 Opdrachtnemer voert de Opdracht te allen tijde uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregels en vanuit het in algemeen verkeer geldende beroepsethiek.

4.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de opdracht wordt uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht.

4.4 Opdrachtnemer heeft na overleg met Opdrachtgever het recht een medewerker te vervangen, ook indien de betreffende medewerker bij naam is genoemd in de opdrachtbevestiging.

4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer, aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer of zijn vertegenwoordiger beschikbaar zijn gesteld, dan heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.7 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.8 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerker van Opdrachtnemer wordt voorzien van een adequaat ingerichte werkplek en voor het kosteloos ter beschikking stellen van overige faciliteiten, waaronder computer-, telefoon- en faxfaciliteiten.

4.9 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen, op initiatief van elk van hen, overleg voeren in de navolgende situaties:

4.9.1 Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud, de duur of de omvang van de Opdracht;

4.9.2 Opdrachtgever geeft opdracht werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;

4.9.3 Indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de Opdracht.

4.10 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen elkaar onverwijld informeren, indien vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet of niet binnen geraamde tijdsplanning kunnen worden uitgevoerd. Tijdstippen als deadlines, mijlpalen, leveringsdata of met een andere term aangeduid zijn slechts schattingen en pas fatale termijnen wanneer dat schriftelijk is overeengekomen.

4.11 Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend, tenzij de werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van de Opdrachtnemer.

4.12 Indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de Opdracht wensen te betrekken, zullen zij daartoe slechts overgaan nadat hierover tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming is bereikt.

4.13 Bij het beëindigen van de opdracht kan een eindrapportage worden uitgebracht door de Opdrachtnemer.

Artikel 5: Verlenging en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Opzegging dient te allen tijde per aangetekend schrijven te geschieden en gemotiveerd met reden van opzegging.

5.2 In afwijking van vorige leden van dit artikel kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

5.2.1 de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

5.2.2 de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; π

5.2.3 de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

5.2.4 conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij;

5.2.5 Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer handelingen oplegt die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer en/of de beroepsethiek van de Opdrachtnemer;

5.2.6 de andere Partij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, deze verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

5.3 Indien één der Partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de artikel  2, genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden, met uitzondering van door Opdrachtnemer gemaakte kosten. Daarnaast blijft Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan het overeengekomen honorarium berekend naar de reeds verrichte werkzaamheden.

5.4 Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en beëindiging van de wederzijdse overeenkomst.

5.5 In geval van een ontbinding of opzeggen als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

5.5.1 openstaande betalingen;

5.5.2 geheimhouding;

5.5.3 intellectuele eigendomsrechten;

5.5.4 Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Opdrachtnemer op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

5.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

5.7 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

5.8 De Opdrachtgever heeft, met inachtneming van de uptime, toegang tot de ingevoerde Data en de daarop gebaseerde boekhouding gedurende de duur van de Overeenkomst. De door Opdrachtgever aangeleverde Data alsmede de inhoud van de boekhouding kan door Opdrachtgever zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen. Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden. Na beëindiging van de Overeenkomst zal de Opdrachtnemer de data exporteren en overdragen aan de Opdrachtgever. Na deze overdracht blijft de Data nog beschikbaar voor een periode van zes maanden, gedurende welke periode de Opdrachtgever in de gelegenheid zal zijn om de Data over te zetten of op te slaan op een ander opslagmedium of in een ander domein. Deze periode van zes maanden is slechts bedoeld voor de dataportabiliteit en geeft de Opdrachtgever geen recht op ander gebruik van de Diensten (zoals het voeren van een boekhouding). Tevens zullen hier per maand kosten voor in rekening worden gebracht.

5.9 De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gebruikte of ingevoerde gegevens. Op Opdrachtnemer rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door Opdrachtgever ingevoerde Data of voor de voor of namens Opdrachtgever ingevoerde gegevens.

5.10 Opdrachtnemer mag administratieve Data, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), gebruiken voor analysedoeleinden. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking krijgt van Gebruikers op generlei wijze anders (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.11 De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Artikel 6: Vergoedingen/ Honorarium/ Betaling

6.1 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat van de Opdracht per maand een tijdverantwoording bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding/honorarium voor de uitgevoerde Opdracht. Naast het honorarium is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van onkosten van opdrachtnemer alsmede de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

6.2 De Opdrachtnemer declareert maandelijks vooraf. Betaling van het factuurbedrag dient -zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen vijftien werkdagen gerekend vanaf dagtekening van de declaratie. Voldoet de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is zij van rechtswege in verzuim en zal zij gehouden worden tot vergoeding van de op dat moment geldende wettelijke rente dan wel indien van toepassing de wettelijke handelsrente vermeerderd met 15% over het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso.

6.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de op dat moment uitstaande geldelijke verplichtingen van Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, tenzij partijen anders overeenkomen.

6.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen jaarlijks te verhogen. Deze verhoging wordt ten minste één maand voor de inwerkingtreding van de verhoging medegedeeld via het Yuki Platform of op een andere wijze. De Gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verhogingen indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (2020 = 100).

Artikel 7: Abonnement

7.1Uitsluitend indien er sprake is van een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend document waaruit blijkt dat tussen partijen is overeengekomen dat Opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht op basis van een abonnement, is dit artikel op de verhouding tussen partijen van toepassing.

7.2 In beginsel zijn alle artikelen van deze algemene voorwaarden van toepassing op een abonnement met uitzondering van de eerste volzin van artikel 6.1, tenzij zich een situatie voordoet als genoemd in artikel 4.6. Artikel 2.7 en 5.1 zijn evenmin van toepassing.

7.3 Opdrachtgever sluit bij Opdrachtnemer een abonnement af voor de tussen partijen overeengekomen periode.

7.4 Opdrachtgever kan het abonnement uitsluitend opzeggen tegen het einde van de looptijd van het abonnement, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Opzegging dient te allen tijde per aangetekend schrijven te geschieden en gemotiveerd met reden van opzegging.

7.5 Indien Opdrachtgever het abonnement niet of niet met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden heeft opgezegd, wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd voor de tussen partijen overeengekomen periode, met een maximum van één jaar.

7.6 Indien partijen zijn overeen gekomen dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever die niet in het tussen partijen overeengekomen abonnement zijn inbegrepen, zullen voor deze werkzaamheden de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht conform artikel 6.1. Indien hiervan sprake is ontvangt Opdrachtgever hiervan vooraf een indicatie per email, waarna zonder tegenbericht tot uitvoering wordt overgegaan.

Artikel 8: Reclame

8.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het gefactureerde bedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur of andersoortige informatie waarover de Opdrachtgever reclameert.

8.2 Wanneer de reclame door de Opdrachtgever niet tijdig wordt ingesteld vervallen daarmee alle rechten van de opdrachtgever in verband met die reclame.

8.3 Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de Opdrachtgever op een later tijdstip het mogelijk gebrek ontdekt en kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Ook dan dient schriftelijk te worden gereclameerd.

8.4 Een reclamering schort in geen van de gevallen de betalingsverplichting op.

8.5 In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De Opdrachtnemer is jegens haar Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Opdrachtnemer is aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. In het geval van een opdracht die een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.

9.2 De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

9.3 De Opdrachtgever is gehouden om de Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen, ten aanzien van schade die voortvloeit uit of verband houdt met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat

9.4 De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar medewerkers en eventueel ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, geleverde Producten of vervaardigd maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

9.6 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

9.7 De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken.

9.8 De in lid 3 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder begrepen andere Practical vennootschappen, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

9.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

9.10 Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 36 maanden (3 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

9.11 Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de op‑ drachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

9.12 De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

9.13 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Opdrachtgever die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Diensten.

9.14 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk wanneer deze niet in de gelegenheid wordt gesteld om het werk volledig af te ronden. Wanneer de Opdrachtnemer geen jaarrekening heeft opgemaakt en de Opdrachtgever de opdracht intrekt is deze te allen tijde volledig aansprakelijk voor de schade die zal ontstaan in het heden en in de toekomst door het niet juist afronden van bijvoorbeeld de jaarrekening.

Artikel 10: Aflevering

10.1 Gekochte zaken door Opdrachtgever op advies of door tussenkomst van Opdrachtnemer reizen altijd voor risico van de Opdrachtgever, ongeacht wat ten aanzien van de kosten van vervoer en verzekering door Partijen zijn overeengekomen.

10.2 De Opdrachtgever is verplicht de zaken in ontvangst te nemen bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer gerechtigd zal zijn de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever de bewaren of op te slaan bij zichzelf of bij derden en/of de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te (doen) verkopen. Alle kosten en schaden in verband daarmee en in verband met eventuele hernieuwde bezorging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.3 Aflevering vindt plaats op de wijze zoals bepaald in de overeenkomst zoals is overeengekomen door de Partijen.

10.4 De genoemde levertijd in de overeenkomst is slechts een benadering van de verwachte levertijd. Hieraan kunnen nimmer rechten aan worden ontleend. De Opdrachtgever kan dus nimmer aanspraak maken op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

10.5 Alle transport- voorrijd -, installatie -, emballage – cq verzendkosten zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan de Opdrachtnemer en zijn vertegenwoordiger kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn (niet limitatief): stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte van een onvervangbaar gebleken vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen opdracht benodigde zaken of diensten.

11.2 De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

11.3 Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij voorzien van duidelijke motivatie.

11.4 De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van de opdracht door de Opdrachtnemer reeds geleverde diensten vergoeden de Opdrachtnemer, conform de oorspronkelijke offerte.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Deze verplichting geldt niet voor zover op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de ene partij door de andere van zijn geheimhoudingsplicht wordt ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

12.3 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

12.4 Partijen hebben contractueel geregeld dat de door hen ingeschakelde derden geheimhouding dienen te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 11.1 omschreven en de activiteiten van de Partijen en de daarmee gelieerde ondernemingen betreffen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

12.5 De Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Wervingsverbod

13.1 De Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met een medewerker van Opdrachtnemer die bij de uitvoering van de Opdracht betrokken was, zijn vervanger, of met de door de Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen.

13.2 Bij overtreding is Opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct, niet voor matiging vatbare, opeisbare boete verschuldigd van zes maal het bruto maandsalaris van de desbetreffende medewerker zoals dat laatstelijk bij Opdrachtnemer gold dan wel zes maal het gemiddelde door de hulppersoon en/of derde gefactureerde bedrag gerekend over de laatste zes maanden waarover gefactureerd is, in beide gevallen vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per week dat de overtreding voortduurt – waarbij een deel van een week tot volle week wordt afgerond – welke verhoging wordt gemaximeerd tot eveneens zes maal het bruto maandsalaris van de betreffende medewerker zoals dat laatstelijk bij Opdrachtnemer gold dan wel zes maal het gemiddelde door de hulppersoon en/of derde gefactureerde bedrag gerekend over de laatste zes maanden waarover gefactureerd is, onverminderd het recht van Opdrachtnemer volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (geheimhouding) behoudt de Opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege de Opdrachtnemer zijn ontwikkeld dan wel voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege de Opdrachtnemer waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post in de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

14.2 Alle door de Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of kennisgeving aan derden.

14.3 De Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15. Elektronische Communicatie

15.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

15.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

15.3 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

15.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

15.5 Opdrachtnemer legt voor de Opdrachtgever een kantooromgeving aan op het door de Opdrachtgever aangegeven Cloud Platform, waarin door Opdrachtgever zijn administratie ter beschikking kunnen worden gesteld. Opdrachtnemer legt voor Opdrachtgevers werkend met het Yuki Platform een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking.

15.6 Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreukrisico’s, neemt Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen om de Data die worden verwerkt in en via de Cloud toepassingen ten behoeve van de Opdrachtgever te beveiligen en beveiligd te houden.

15.7 Opdrachtnemer besteed de hosting van haar Clouddiensten uit aan een professionele hosting provider. De gegevens die door de Opdrachtgever zijn ingevoerd, worden opgeslagen in een databank die onder beheerstaat van die derde partij. De Opdrachtgever is daarvan op de hoogte gebracht en stemt met deze partij in.

 

Artikel 16. Overige Bepalingen

16.1 Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

16.2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuz

17.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

17.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

 

Artikel 18. Reparatieclausule Nietigheden

18.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit te gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

18.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.